திருமண அரங்கம்

  

தேவர் திருமண அரங்கம்,தெற்கு வீதி, பரவாக்கோட்டை.