முக்கியமான தொடர்புகள்

முக்கியமான தொடர்புகள்

 

Government Offices

1

Telephone Complaints

198

2

Telegraph Office

252312

3

Electricity Board, East

252344

4

Electricity Board, West

251599

5

Electricity Board, Town 1

252442

6

Electricity Board, Town 2

252442

7

EB Sub Station, Moovanallur

222462

8

Panchayat Union

222304

9

Revenue Divisional Officer

252261

10

Tahsildor office

222291

11

PWD ( Irrigation )

251478

12

PWD (Construction)

257838

13

PWD Highways

222369

14

Tamil Nadu Civil Supply Corporation

252402

15

TWAD

251318

16

Agriculture

222746

17

Animal Husbandry

254134

18

Sales Tax

252600

19

DCTO

252476

20

Adhithravidar Welfare Office

251999

21

Sub Registrar Office

250077

22

Co-op Registrar (DR)

252346

23

TN Transport Corporation

252264

24

Inspection Bungalow

255350

25

Tourist Bungalow

222369

26

Thirumakkottai Power Plant

272391