உணவகங்கள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகள்

உணவகங்கள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகள்

1

வசந்தபவன் , மேல ராஜா வீதி,மன்னார்குடி

222684

2

உடுப்பி கிருஷ்ணாபவன் , காந்தி  ரோடு மன்னார்குடி

252611

3

ஆரியபவன், நடேசன் தெரு,மன்னார்குடி

222677

4

ஹோட்டல்   ஷன்முகனந்த , மேல ராஜா வீதி,மன்னார்குடி

252557

5

SMT ஹோட்டல் , பெரிய  கடை  வீதி,மன்னார்குடி

250657

6

சாந்தி  மீனா ஹோட்டல் , நடேசன்  வீதி ,மன்னார்குடி

221162

7

சிக்கன்  பாயிண்ட்  ரேச்டுரன்ட் , பாலகிருஷ்ணா  நகர்,மன்னார்குடி

250678

8

சுப்றேமே  Restaurant, Natasan Street

223160

9

முனியாண்டி  ஹோட்டல் , போஸ்ட்  ஆபீஸ்  ரோடு , மன்னார்குடி

222109

10

செட்டினாடு மெஸ் , பெரிய  கடை   வீதி ,மன்னார்குடி

220118


1

பூர்ண  தங்கும் விடுதி

251695

2

குமார்  தங்கும் விடுதி

222951

3

காவேரி தங்கும் விடுதி

221750

4

PMM தங்கும் விடுதி

252577

5

மோகன்  தங்கும் விடுதி

222349

6

திருவேலேர்ஸ்  பங்களா

222369

7

இன்ச்பெக்டியன்  பங்களா

255350

8

KKP தங்கும் விடுதி

251589