பரவாக்கோட்டை நுலகம்

 

முகவரி: தேவர் திருமண அரங்கம் அருகில்,தெற்கு வீதி,பரவாக்கோட்டை.