தமிழின் ஆற்றல்

28/10/2010 14:25

 

1 = ஒன்று   -one
10 = பத்து   -ten
100 = நூறு   -hundred
1000 = ஆயிரம்   -thousand
10000 = பத்தாயிரம்  -ten thousand
100000 = நூறாயிரம்   -hundred thousand
1000000 = லட்சம்   - one million
10000000 = கோடி  -ten million
100000000 = அற்புதம் -hundred million
1000000000 = நிகர்புடம்  - one billion
10000000000 = கும்பம்   -ten billion
100000000000 = கணம்   -hundred billion
1000000000000 = கற்பம்   -one trillion
10000000000000 = நிகற்பம்   -ten trillion
100000000000000 = பதுமம்   -hundred trillion
1000000000000000 = சங்கம்   -one zillion
10000000000000000 = வெள்ளம்   -ten zillion
100000000000000000 = அன்னியம்   -hundred zillion
1000000000000000000 = அர்த்தம்   -?////
10000000000000000000 = பரர்ட்டம்   --anyboby know
100000000000000000000 = பூரியம்   -<>?#%^&
1000000000000000000000 = முக்கோடி  -&^*^%^#
10000000000000000000000 = மகாயுகம்   -????????????????


 

Back