ஆரோக்கியம்

உன்னதமான உணவு பழக்கவழக்க பயிற்சி

29/10/2010 14:07
நாம் உண்ணும் உணவு கட்டுப்பாடன்றி இருந்தால் அதுவே நமக்கு ஊறாக அமையும். இன்றைய உணவு நாளைய பிணி என்ற நிலை மாறி உண்ணும் உணவையே நமக்கு நிவாரணியாக மாற்றியைமைக்க சில வழிகாட்டுதல்கள். எவ்வளவு, எவ்வாறு உண்பது? உணவு உண்பதில் பின்வரும் நடைமுறைகளைக் கவனிப்பது நலம் பயக்கும் •உணவு உட்கொள்ளும் நேரம் •உண்ணும்...