உதவி

 

  • தமிழில் உங்களது உள்ளடக்கம்  மற்றும் கருத்துகளை அனுப்ப https://www.google.com/transliterate/ இணையதளத்தை பயன்படுத்தவும்.
  • பரவாக்கோட்டை பற்றிய நிழற்படம் மற்றும் பிற செய்திகள் அனுப்ப பின்வரும் மின்னஞ்சலை பயன்படுத்தவும்.paravakkottai.citizens@gmail.com